റേഡിയോ നെയ്തല്‍ -ഇഷ്ടഗാനം

റേഡിയോ നെയ്തലിൽ ഇഷ്ടഗാനo ചോദിച്ച് മെസേജ് 7559908 908 എന്ന what’s app, Text Message എന്നിവയിലൂടെ അയയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ പേര്, സ്ഥലം, ആർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റേഡിയോ പ്രോ ഗ്രാം സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്നിവയും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.  

Read More